نمایش سبد خرید “معادله جابجایی-پخش در حالت یک بعدی ماندگار به روش گسسته سازی مرکزی در دینامیک سیالات محاسباتی CFD” به سبد شما افزوده شد.